NOVINKY

Speciální tepelné izolace střech a parozábrany

THERMO - víceúčelová nadkrokevní izolace

thermo

CHARAKTERISTIKA

Integrovaná nadkrokevní plnoplošná izolace pro šikmé střechy.
Jedná se o důmyslně tvarované desky z EPS. Vypéňuji se ve speciálních formách, kde získají odpovídající tvar, uzavřeni povrchu slinutím, pevnost a další vlastnosti pro tunkcí víceúčelové střešní izolace. Desky jsou orientované, skládají se k sobě do zámků a s pomocí labyrintů a těsnění vytvoří plnoplošnou kompaktní vrstvu.
Po zabudováni, bez dalších opatřeni a bez přídavných materiálů, fólií apod. plní na střeše funkce pojistné hydroizolace, zvukové a tepelné izolace a systém zámků zajišťuje utěsněni podkrovního prostoru. Hlavní nosná dřevěná konstrukce je dokonale chráněna a krov snadno může být pohledovou součásti interiéru. Použití: Šikmé střechy s pravidelným sklonem nejméně 12°
Vhodné: Pro novostavby i rekonstrukce se všemi běžnými druhy střešních krytin Méně vhodné: Pro strmé střechy Zakázané: Nelze použít bez krytiny Ekologické hledisko: Zdravotně naprosto nezávadný a plně re cy klováte I ný materiál Certifikace: Prohlášení o shodě vydáno na základě certifikátu č. 050:015483/2007, vydal a dohled provádí TAZŮS Praha, s.p, Autorizovaná osoba 204. pobočka 0500 -Předměřice nad Labem, dílce dovážené z Německa jsou ve smyslu harmonizované EN 13 163 označené CE - certifikace dle evropskýchstandardů.

 

TECHNICKY POPIS

Materiál: Stabilizovaný, tvrdý hydrofobni polystyren se samozhášivou úpravou
vypéňovaný ve speciálních formách.
THERMO - Protektor je opatřen tvarovkou z tvrzeného PVC.
Barva: Bílá a šedá

Produkty:
• THERMO-Klasik
jednoplášfová skladba pro novostavby i rekonstrukce střech s těžkou skládanou krytinou, pro střešní tašky s latováním 160 a od 320 do 400 mm. skladebná délka dílce je 600 mm

- THERMO - Plus
jednoplášfová skladba pro novostavby i rekonstrukce střech s těžkou skládanou krytinou, pro střešní tašky s latováním od 330 do 415 mm, skladebná délka dílce je 900 mm

- THERMO-TETTO
dvouplášťová skladba pro novostavby i rekonstrukce střech s jakoukoliv běžnou krytinou šikmých střech, těžké i všechny druhy lehkých krytin, libovolná rozteč, skladebná délka dílce je 1250 mm

- THERMO - Protektor
je opatřen pouzdrem z plastu, jednoplášfová skladba zvláště vhodná pro opravy a rekonstrukce střech s vybudovaným podkrovím a s těžkou skládanou krytinou, pro tašky s latováním od 320 do 360 mm, skladebná délka dílce je 600 mm Vhodné všude tam, kde se vyskytuji funkční chyby jednotlivých izolačních vrstev. Technologie umožňuje opravy bez zásahu do obývaných prostor - opravy se provádějí výhradně z venkovní strany střechy.

Funkce produktů:
Všechny výše uvedené typy na střeše spolehlivě plní funkce pojistné hydroizolace, zvukové a tepelné izolace a systém zámků zajišťuje utěsnění podkrovního prostoru, vše bez dalších opatření a bez přídavných materiálů, fólií apod.

Kompletace:
Standardní montážní PUR pěna k těsnění integrované izolace THERMO v přechodech na svislé stavební konstrukce a k těsnění dílců mezi sebou ve hřebeni, v úžlabí a nároží. Těsněni slouží k eliminaci tepelných mostů, proto musí být provedeno pečlivé. PUR pěna nemá jinou než těsnicí funkci PUR pěna nesmi být dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu zářeni.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry dílců THERMO: -jmenovitá tloušťka: 30. 40, 120, 140, 150, 160,170,180 mm
- skladebná délka (v terminologii krytiny -krycí Šířka): 600, 900, 1250 mm
- skladebná šířka (v terminologii krytiny -krycí délka): 320-415. 800 mm
Hmotnost: jeden dílec od 0,1 do 4,55 kg
Skupina tepelné vodivosti: dle DIN 4108 „WLG 035", 0,034 <X> 0.032 W/{m.K), Součinitel prostupu tepla: 1,10; 0,87; 0,24; 0,22; 0,21; 0,20; 0,19; 0,17 W/(m?,K)
Požární vlastnosti materiálu: třída reakce na oheň ,.C" (stupeň hořlavosti "C1" dle ČSN 73 0862)

 

STAVEBNÍ REALIZACE

Stavební připravenost:
- hotový nový nebo sanovaný stávající krov - hoblovaný pokud bude součásti interiéru.
-dokončení resp, oprava všech svislých stavebních konstrukcí obvodových stěn, které budou navazovat na střechu (rovněž stěnu před pozednicí !!!), veškeré tyto stěny doplnit šikmo do úrovně horního líce krovu a s použitím tepe I ně-izolačních materiálů,
- pokud krov bude součásti interiéru, zhotovit z venkovní strany krovu pohledový záklop, v místě přechodů na svislé konstrukce záklop utěsnit

Způsob osazení výrobku:
Pro osazovaní všech dílců THERMO jsou závazné „Technické podmínky" a pokyny pro montáž vydané dodavatelem. Pokládání střešní krytiny se řídi „Pravidly pro navrhování a provádění střech", vydanými Cechem KPT ČR. A) THERMO Klasik a Plus
- připravit okapovou hranu pro klempířské práce a vyrovnání výšky střešního pláště
-zhotovit lafování v rozteči doporučené výrobcem použité těžké krytiny
- lafování v kraji střechy a ve hřebeni provést dle instrukcí dodavatele
-dílce THERMO, přiřazené použité téžké krytině, se kladou na střešní latě zprava do leva a od okapu vzhůru proti spádu střechy, bezprostředné se pokládá těžká krytina
-na svislé stavební konstrukce {po celém obvodu stavby) se těsně před položením dílců THERMO nanese odpovídající množství těsnicí PUR pěny
-ve hřebeni, na nároží, v úžlabí a okolo prostupů střešním pláštěm se provede utěsnění dostatečným množstvím montážní PUR pěny

B) THERMO TETTO
-připravit okapovou hranu pro klempířské práce a vyrovnání výšky střešního pláště
- na záklop krovu, opatřený vzduchotěsnou vrstvou, položit dílce TETTO
- na svislé stavební konstrukce (po celém obvodu stavby) se těsně před položením dílců THERMO nanese odpovídající množství těsnicí PUR pěny
- vně dílců do krokví přes TETTO přikotvit distanční latě *40 x 60 speciálními vruty
- na distanční latě provést lafování v rozteči dle použité krytiny
-ve hřebeni, na nároží, v úžlabí a okolo prostupů střešním pláštěm se provede utěsnění dostatečným množstvím montážní PUR pěny

C) THERMO Protektor
- na pravém okraji rozkrýt střechu v šířce cca 1 m
-na stávající latování položit dílce Protektor od okapu vzhůru ke hřebeni
- přeložit krytinu zleva doprava na položené dílce Protektor
- na svislé stavební konstrukce (po celém obvodu stavby) se těsně před položením-dílců THERMO nanese odpovídající množství těsnicí PUR pěny
-ve hřebeni, na nároží, v úžlabí a okolo prostupů střešním pláštěm se provede utěsnění dostatečným množstvím montážní PUR pěny